Skip to main content
Zanussi | Help and Support

Пералната машина показва код за грешка Е80 или издава сигнал от 8 премигвания

Възможна причина: селекторът за цикъл е зададен неправилно. Най-вероятно пералната машина е започнала работа, като селекторът за програми е поставен между две програми за пране.

  • Опитайте да изключите селектора за програми.
  • Стартирайте програмата отначало.

(При прочитане на кода за грешка в електронните компоненти ще бъде запазена грешка Е82-Е83.)

Ако дадените по-горе предложения не отстранят проблема, свържете се с упълномощен сервизен център.